‘Able to Act’ – Lesotho 2018

‘Able to Act’ – Lesotho 2018

Mae gwaith cymunedol Hijinx yn mynd yn fyd-eang yn 2018; rhwng y 10-25 Chwefror, bydd grŵp o actorion ag anableddau dysgu a staff yn teithio ac yn perfformio yn Lesotho fel rhan o’n prosiect ‘Able to Act’.

Wrth odre mynyddoedd Lesotho mae bwrdd du mawr i’w weld wedi ei baentio ar ochr ystafell ynysig a godwyd o frisblociau. Ar frig y bwrdd mae’r gair 'KE LABALABELA HO BA' (rwy’n dyheu am fod) wedi’i baentio’n amrwd mewn llythrennau gwynion, 12 modfedd o uchder, ac yna cyfres o linellau dotiog lle mae gwahoddiad i bobl lenwi'r bylchau. Mae'r bwrdd yn wag oherwydd diffyg sialc, wel gobeithio hynny wir, yn hytrach na diffyg uchelgais.

Ar 10fed Chwefror, bydd pedwar actor proffesiynol sydd â Syndrom Down (Justin Melluish, Gareth Clark, Laura Tilley a Victoria Walters), o www.hijinxactors.co.uk ac sydd wedi'u hyfforddi yn Academïau Hijinx, yn cychwyn ar y daith i Lesotho, y Deyrnas fitw fach dirgaeedig honno yn Ne Affrica.

Mae Lesotho yn wlad lle’r ystyrir mai melltith yw anabledd, a lle mae pobl yn troi cefn ar fabanod ag anabledd ac yn eu gadael mewn cartrefi i blant amddifaid. Felly mae penderfyniad Hijinx i fynd â chynhyrchiad fydd yn cynnwys actorion a chanddynt anawsterau dysgu amlwg ar daith i'r wlad honno yn weithred feiddgar a dewr.

‘Ein cenhadaeth yw sicrhau mai peth cyffredin yw gweld actorion ag anableddau dysgu ar ein llwyfannau a'n sgriniau', meddai Clare Williams, Prif Swyddog Gweithredol Hijinx, 'ac i newid canfyddiadau pobl am anabledd, fel bod cymdeithas yn gallu edrych y tu hwnt i'r anabledd, a gweld dawn, carisma a gallu anghyffredin pobl nad ydynt yn rhai niwro-nodweddiadol.'

Bydd aelodau staff Hijinx hefyd yn ymuno â'r actorion. Yn ystod y daith, byddant yn cydweithio â chyfranogwyr i ymarfer darn newydd o theatr greadigol, a ddatblygwyd yn y lle cyntaf yn Academïau Hijinx ar draws Cymru.

‘Rydym yn awyddus i weithio gyda'r cymunedau gwledig lleol yn Lesotho er mwyn eu helpu i gydnabod gwerth rhoi dyhead i bobl ag anableddau', medd Jon Dafydd-Kidd, sy'n bennaeth rhaglen allgymorth Hijinx. 'I'r perwyl hwn rydym yn dyfeisio cynhyrchiad newydd fydd yn cynnwys pobl ifanc o Goleg Machabeng yn Maseru a phlant o Gartref Plant Amddifaid Phelisanong'

Mae'r daith yn 2018 yn dilyn ymlaen o daith gwmpasu gychwynnol yn 2016, lle datblygwyd cysylltiadau gyda'r sefydliadau lleol.

Gwnaed yr ymweliad hwn ym mis Chwefror yn bosib trwy gyllid a gafwyd drwy’r rhaglen ‘Cymru o Blaid Affrica’ Llywodraeth Cymru, trwy Hub Cymru Affrica, y Cyngor Prydeinig, ac mewn cydweithrediad â Choleg Machabeng a Dolen Cymru.

Meddai Hannah Sheppard, Rheolwr Grantiau yn Hub Cymru Affrica: "Yn aml, pobl ag anabledd yw'r rhai sydd wedi’u cau allan ac sy’n dioddef cael eu hanffafrio fwyaf mewn unrhyw gymdeithas, ac rwy'n gobeithio y gall y prosiect hwn ddechrau newid sut y mae pobl yn gweld anabledd a’r ffordd y bydd pobl ifanc ag anableddau dysgu yn ystyried eu hunain a’u medrau personol. Mae'n brosiect cyffrous i bawb sy’n rhan ohono ac edrychaf ymlaen at weld y canlyniadau."

Bydd y cynhyrchiad sy’n dwyn yr enw 'KE LABALABELA HO BA ....' Yn teithio i safleoedd diwylliannol ar draws Lesotho o ganol mis Chwefror. Bydd hwn yn brofiad cwbl newydd i'r actorion o Gymru a phawb sy'n ymwneud â'r cynhyrchiad.

Bydd hon yn daith brysur o'i dechrau i'w diwedd a byddwn yn postio diweddariadau rheolaidd ar ein sianelau cymdeithasol er mwyn i chi allu dilyn eu profiadau, gan gynnwys vlogs (blogs?) gan y tîm, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw cyswllt â ni ar Facebook, Twitter a YouTube 

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor