Hanes

Hijinx ydym ni.

Rydym yn gweithio o Gymru ond yn cyrraedd y byd i gyd. Byddwn yn creu theatr sy’n dra gwahanol.

Rydym wedi derbyn canmoliaeth am ein cynyrchiadau theatr arobryn, ein prosiectau cymunedol ac am ein hyfforddiant ym maes amrywiaeth.

Rydym yn ddiedifar o uchelgeisiol ar ran ein Hactorion yn Hijinx. Rydym am weld actor sydd ag anabledd dysgu a/neu actor awtistig yn ennill Oscar erbyn 2030.

Pam rydym yn gwneud yr hyn a wnawn.

Nid ydym yn gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu a/neu bobl awtistig oherwydd mai dyma'r peth iawn i'w wneud (felly y dylai hi fod), neu oherwydd bod pawb yn haeddu gallu cael at fywyd diwylliannol cyfoethog (fel y maen nhw’n ei wneud). Rydym yn gweithio gyda nhw oherwydd bod ein dealltwriaeth o ddynoliaeth yn cael ei gyfoethogi pan fyddwn yn edrych ar y byd o bersbectif gwahanol.

Rydym yn castio Actorion Hijinx oherwydd eu gallu, nid er gwaethaf eu hanabledd.

Theatr

Mae ein theatr yn eofn ac yn un heb ffiniau.

Rydym yn creu theatr sy'n wreiddiol, yn annisgwyl, yn bigog ac yn ddoniol - theatr sy'n cyrraedd cynulleidfaoedd yn Affrica, Ewrop, America a Dwyrain Asia.

Actorion Hijinx

Mae Actorion Hijinx wrth wraidd popeth a wnawn. Maen nhw’n gwneud i ni ail-ddychmygu'r byd. Byddan nhw’n dangos eu cryfder, eu breuder, eu hanwadalwch a’u natur chwareus trwy eu perfformiadau.

Ein Gwaith

Rydym yn rhoi llwyfan i bobl sydd wedi eu gwthio i’r cyrion a'u hanwybyddu yn y gymdeithas, a hynny ers yn rhy hir o lawer.

Rydym yn rhoi llais i faterion gwleidyddol a chymdeithasol sy'n ymwneud ag anabledd dysgu a niwroamrywiaeth - pynciau sy'n siarad â phawb. Rydym yn ymdrechu i sicrhau cynrychiolaeth gyfartal ar y llwyfan a'r sgrin fel ei gilydd.

Rydym yn newid bywydau cannoedd o bobl niwroamrywiol yng Nghymru ac yn cael effaith ar eu teuluoedd, eu rhwydweithiau a’u cymunedau, a hynny er lles.

Mae ein pencadlys yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd.

Cynhelir Academïau Hijinx a phrosiectau cymunedol Hijinx Pawb ym Mhrestatyn (Gogledd Cymru), Caerfyrddin (Gorllewin Cymru), Aberystwyth (Canolbarth Cymru) a Chanol Caerdydd (De Cymru).

 

Mae Hijinx yn…

Ymdrechu i sicrhau cydraddoldeb trwy greu celfyddyd ragorol gydag actorion ag anableddau dysgu

a/neu actorion awtistig ar y llwyfan, ar y sgrin, ar y stryd, yn y gweithle yn lleol, yn genedlaethol ac

yn rhyngwladol, a hynny ar ran Cymru a'r byd.

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor