Llythyr Agored i Weinidogion Diwylltiant

#WeShallNotBeRemoved

Mae'r isod yn llythyr agored i Weinidogion Diwylliant y DU gan arweinwyr diwylliant, artistiaid a chwmnïau cynhwysol Byddar ac anabl am ddiogelu dyfodol y celfyddydau anabledd.

Gallech lawrlwytho y datganiad i'r wasg yma, ac mae fersiynau hygyrch ar gael yn y Saesneg  a BSL isod:

Fersiwn Hawdd ei Deall gan Jade French (Saesneg)
Fersiwn Llafar gan Vici Wreford-Sinnott (Saesneg)
Dehongliad BSL gan Becoming Visible. SLI Nicholas Padden-Duncan (BSL)

Anfonwyd y llythyr i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Diwylliant Oliver Dowden AS, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth i Lywodraeth Cymru, Fiona Hyslop ASA, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Materion Allanol i Lywodraeth yr Alban, a Diedre Hargey, Gweinidog Gogledd Iwerddon dros Gymunedau.

Anfonwyd llythyr eglurhaol ychwanegol i'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas gan Disability Arts Cymru, gallwch ddarllen yma.


Dydd Mawrth 9 Mehefin 2020

Annwyl Ysgrifennydd Gwladol,

Mae sector celfyddydau anabledd a chynhwysol ffyniannus y DU yn cael ei gydnabod yn fyd-eang fel sector sy’n arwain y byd. Ar draws y pedwar degawd diwethaf, mae cyfuniad o ddychymyg di-ben-draw artistiaid anabl a chyllid cyhoeddus hanfodol wedi arwain at ffyniant talent pobl F/fyddar, niwro-amrywiol ac anabledd nas gwelwyd mo’i debyg o’r blaen, ar ein llwyfannau a’n sgriniau cenedlaethol, yn ein llenyddiaeth ac yn ein horielau.

Mae pobl anabl yn rhan gynyddol o’r seilwaith creadigol cenedlaethol fel artistiaid, ond hefyd fel cyflogeion, gweinyddwyr ac ymddiriedolwyr, ym mhob ffurf ar y celfyddydau ac ym mhob capasiti. Yn ddiweddar, pennwyd bod pob anabl yn ffurfio 12% o gynulleidfaoedd celfyddydau cenedlaethol yn Lloegr hefyd.

Mae’r holl gynnydd cynhwysol hwn yn cael ei fygwth gan Covid-19.

Mae’r pandemig yn effeithio ar fywoliaethau, iechyd, gofal cymdeithasol a chreadigrwydd, ac yn frawychus, mae’n effeithio gymaint yn fwy ar bobl anabl. Yn waeth, mae’r rhan fwyaf o bobl anabl sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol yn hunangyflogedig, ac maent yn pryderu’n fawr iawn ynglŷn â’u dyfodol yn sgil y ffaith fod y cynllun SEISS yn dod i ben ym mis Awst. Mae llawer o artistiaid anabl yn wynebu cyfnod hirdymor o warchod, colli incwm yn llwyr, amharu ar fyw’n annibynnol a’r risg o fod yn anweledig yn y gymdeithas ehangach.

Mae arweinwyr diwylliannol anabl yn galw ar y llywodraeth a’r sector i sicrhau nad yw’r cynnydd rydym wedi’i wneud gyda’n gilydd yn diffygio yn y cyfnod hwn o argyfwng. Mae’n rhaid i artistiaid, cyflogeion a chynulleidfaoedd anabl gael eu blaenoriaethu a’u dathlu mewn polisi a chyflawniad diwylliannol.

Yn ogystal, o ran y diwydiant a gaeodd ym mis Mawrth, nid oedd y diwydiant hwnnw’n gweithio i lawer ohonom. Mae’n rhaid i waith adnewyddu ac adfer y diwydiannau diwylliannol ehangach gael ei arwain gan ymagwedd gwbl gynhwysol yn cael ei llywio gan weithwyr proffesiynol creadigol anabl er mwyn cryfhau hygyrchedd y sector a gweithredu’r dysgu o’r argyfwng hwn ynglŷn â gweithio gartref a mynediad ar-lein.

Fe wnaeth ein Mudiad Celfyddydau Anabledd llawn gweledigaeth ddefnyddio ymadrodd yn y 1980au a hyrwyddodd yn fawr achos y Model Anabledd Cymdeithasol a oedd yn cael ei fabwysiadu ledled y byd. Mae’r ymadrodd hwnnw yr un mor berthnasol nawr ymysg y pandemig hwn ag ydoedd bryd hynny: nothing about us without us / [dim amdanom hebddom ni]. Yn y sylw teimladwy hwn, rydym yn sefyll yn gwbl gadarn â’n cydweithwyr yn y theatr Pobl Dduon ac Asiaidd a ysgrifennodd atoch ar 28 Mai, a gyda’r gweithredoedd seismig sy’n cael eu cyflawni ledled y byd drwy’r mudiad Black Lives Matter.

Mae celfyddydau anabledd yn stori o lwyddo sy’n unigryw i Brydain ac fel pobl anabl, dymunwn chwarae ein rhan yn yr adferiad cenedlaethol. Byddem yn croesawu’r cyfle i drafod ein pryderon gyda chi yn uniongyrchol, oherwydd gyda’ch cefnogaeth chi Ysgrifennydd Gwladol, ni chawn ein dileu [#we shall not be removed]

 

Llofnodwyd,

Jenny Sealey, MBE, Prif Swyddog Gweithredol/Cyfarwyddwr Artistig, Theatr Graeae
Andrew Miller, Hyrwyddwr Anabledd ar gyfer y Celfyddydau a Diwylliant
Tony Heaton OBE, Cadeirydd, Shape Arts
David Hevey, Prif Swyddog Gweithredol, Shape Arts
Ruth Fabby MBE, DL, Cyfarwyddwr Celfyddydau Anabledd Cymru
Robert Softley Gale, Cyfarwyddwr Artistig, Cwmni Theatr Birds of Paradise
Jodi-Alissa Bickerton, Cyfaryddwr Dysgu Creadigol, Theatr Graeae
Jo Verrent, Uwch Gynhyrchydd, Unlimited
Vici Wreford-Sinnott, Cyfarwyddwr Artistig, Little Cog / Disconsortia
Barry Farrimond MBE, Prif Swyddog Gweithredol, Open Up Music a’r National Open Youth Orchestra
Carien Meijer, Prif Weithredwr, Drake Musid
Gareth Cutter, Artist annibynnol ac Artist Preswyl (Drake Music)
Melanie Sharpe, Prif Swyddog Gweithredol, Stagetext
Julie McGowan, Ymddiriedolwr yn The University of the Atypical, independent artist.
Stephen Bailey, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Preswyl, Theatr Gŵyl Chichester
Toki Allison, Swyddog Mynediad BFI FAN, Inclusive Cinema - Canolfan Ffilm Cymru
Aisling Gallagher, cyfarwyddwr llawrydd, ymarferydd theatr, Cynghorydd Bwrdeistref Lewisham yn Llundain
Kelsie Acton, dawnsiwr/coreograffydd, Rheolwr Ymarfer Cynhwysol, Canolfan Celfyddydau Battersea
Becki Morris, Cyfarwyddw Disability Collaborative Network C.I.C.
Robert` Sanderson, rheolwr lleoliad wedi ymddeoli, gwaith achlysurol fel ymgynghorydd rheoli’r celfyddydau
Jonny Cotsen, Gwneuthurwr Theatr Llawrydd / Ymgynghorydd a Hwylusydd Mynediad
Chris Tally Evans, artist llawrydd
Trish Wheatley, Prif Swyddog Gweithredol, Disability Arts Online
Stephanie Fuller, Cyfarwyddwr/Prif Swyddog Gweithredol, Amgueddfa Celfyddydau a Chrefftau Ditchling
Linda Rocco, Curadur Llawrydd, Cynhyrchydd ac Ymgynghorydd
Andrew Roach, Asiant/Rheolwr Gyfarwyddwr Talent, Andrew Roach Talent Ltd
Daryl Beeton, Daryl Beeton Productions
Jonathan Harper, Prif Weithredwr, Paraorchestra
Michèle Taylor, Cyfarwyddwr ar gyfer Newid, Ramps on the Moon
Lloyd Coleman, Cyfarwyddwr Cerdd Cyswllt, Paraorchestra
Sophie Woolley, Awdur a Pherfformiwr Llawrydd
Simon Morris, Rheolwr Cyffredino, Theatr Blue Apple
Ellie Page, Awdur, Dylunydd ac Ymgynghorydd, Partner Rheoli Still III OK + Nice Time Arts
John R. Wilkinson, Cyfarwyddwr Theatr Llawrydd, Cydymaith Artistig, York Theatre Royal Caglar Kimyoncu, Cyfarwyddwr Artistig, filmpro
Dr Jessi Parrott, Perfformiwr, Bardd ac Academydd
Steve Moffitt, Prif Swyddog Gweithredol, A New Direction
Joanne Roughton-Arnold, Canwr Opera a Chyfarwyddwr Cwmni, formidAbility
Julian Gray, Darlunydd Llawrydd
Mik Scarlet, Darlledwr, Cerddor, Actor ac Ymgynghorydd Ymarfer Cynhwysol
Mat Fraser, actor ac awdur, cyd-gyfarwyddwr ONEOFUS
Paul Wilshaw, actor a chynhyrchydd, Cynhyrchydd cynorthwyol yn Mind the Gap
Tim Wheeler, gwneuthurwr theatr llawrydd, ymgynghorydd a darlithydd y celfyddydau
Kyle McCall Wilson, Swyddog Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol yng Nghwmni Perfformio EGO
Charlotte Darbyshire, Cyfarwyddwr Artistig, Cwmni Dawns Candoco
Jo Royce, Cyfarwyddwr Gweithredol, Cwmni Dawns Candoco
Becky Morris Knight, Cyfathrebu Llawrydd a gweithio gyda Drake Music
Donna Holford-Lovell, Cyfarwyddwr, Celfyddydau Digidol NEoN (NEoN)
David Proud, Actor Llawrydd, Awdur, Cyfarwyddwr
Samantha Tatlow, Cydlynydd Talent, thinkBIGGER! Ltd
Justin Edgar, Cyfarwyddwr Ffilm, Awdur a Chynhyrchydd, 104 Films
Sam Oldknow, Myfyriwr Gradd Meistr Astudiaethau Ffilm
Kim Tserkezie, Actor, Cyflwynydd, Cynhyrchydd, Rheolwr Gyfarwyddwr Scattered Pictures
Jamie Beddard, Cyd-Gynhyrchydd Diverse City ac Agent for Change New Wolsey
Philippa Cole, Actor
Kyla Harris, Actor, Awdur a sylfaenydd The Other Screen
Ella Glendining, Gwneuthurwr ffilm ac Awdur
Sho Shibata, Cynhyrchydd Gweithredol, Cwmni Dawns Stopgap
Lucy Bennett, Cyfarwyddwr Artistig, Cwmni Dawns Stopgap
Jennifer Gilbert, Cyfarwyddwr Oriel Jennifer Lauren a chynhyrchydd/curadur llawrydd
Amy Cunningham, Cyfarwyddwr Creadigol, Theatr Dark Horse
Jess Thom, Cyfarwyddwr Cyd-artistig, Touretteshero
Matthew Pountney, Cyfarwyddwr Cyd-artistig, Touretteshero
Bobby Baker, artist, Cyfarwyddwr Artistig, Daily Life Ltd.
Joe Stevenson, Awdur a Cherddor Llawrydd
Hannah Quigley, cyfarwyddwr/ymarferydd/rheolwr celfyddydau llawrydd
Eleanore Hall, artist, Rheolwr Prosiectau, Club Soda Croydon
Flossie Waite, Cynhyrchydd Cyfathrebu ac Ymgysylltu, Cwmni Theatr Oily Cart
Alison Garratt, Cynhyrchydd Teithiol, Cwmni Theatr Oily Cart
Martin Wilson, Cyfarwyddwr, TIN Arts
Georgie Morrell, Comedïwr , Actor ac Awdur
Tom Wentworth, Dramodydd, sgriptiwr ffilmiau
Midnight Memphis, Cydlynydd Mynediad BFI FAN, Swyddog Arddangosfeydd Beacon Films
Nick Llewellyn, Cyfarwyddwr Artistig, Access All Areas
Rachel Rogers, Cynhyrchydd, DaDaFest, Lerpwl
Hana Pascal Keegan, Cyfarwyddwr / Awdur / Dramäydd Llawrydd
Nabil Shaban, sylfaenydd Theatr Graeae, actor, awdur, paentiwr, nofelydd, bardd, gwneuthurwr ffilm (Sirius Pictures), gweithredydd hawliau anabledd
Lorna O’Brien, Rheolwr Creadigol, MarketPlace, Creative People And Places
Sarah Horner, Prif Weithredwr, Theatr Hijinx
Laura Jones, Pennaeth Datblygu Talent, Cwmni Dawns Stopgap
Ellie Griffiths, Cyfarwyddwr Artistig, Theatr Oily Card
Elise Davison, Cyfarwyddwr Artistig. Cwmni Theatr Taking Flight
Stephanie Back, Actores, hwylusydd gweithdai ac artist arweiniol Deaf & Fabulous Productions
Laura Rees, Actor a myfyriwr MA presennol mewn Theatr Gymhwysol ym Mhrifysgol Goldsmiths
Ashokkumar Mistry, Artist, Curadur, Awdur
Deborah Dickinson, Uwch Gynhyrchydd, Mind the Gap
Heather Andrews, Artist Sain, Dylunydd Sain a Recordydd
Casey Bottono, BA (Anrh.), Awdur MA ac Arweinydd Gweithdai, The Writers’ Block
James Rose, Arweinydd (Cerdd)
Rona Topaz, Canwr/Actores/Arweinydd Côr
Phoebe Kemp, Gwneuthurwr Theatr Llawrydd, Cadeirydd, Pwyllgor Aelodau B/byddar ac Anabl Equity
Liz Porter, Ymgynghorydd Llawrydd Mynediad i’r Celfyddydau a Threftadaeth/storïwr perfformio
Br. Andy TSSF – Canwr/ Artist / Cynhyrchydd Anabl, Cadeirydd y Grŵp Cynghori ar Anabledd, GIG
Beth Hinton-Lever, Actor
Lady Kitt, Artist a Brenin Drag, cyd-sylfaenydd Nasty Women North East
Nicola Cashin, Rheolwr cyffredinol, Cwmni Perfformio EGO
Tim Nunn, Artist, Curadur a Chynhyrchydd
Simon Yuill, Artist
Amy Trigg, Actor ac Awdur
Jude Škulec, Technegydd Llwyfan a Gwisgwr
Charlie Fitz, artist ac awdur
Will Sadler, Cyfarwyddwr Datblygu, Beacon Films
Mike Layward, Cyfarwyddwr Artistig DASH
Katie J Redstar, actor, awdur, cyfarwyddwr
Pauline Heath, Actor ac awdur
Kathryn Barnett, cyfarwyddwr y sefydliad celfyddydau a arweinir gan anabledd Regeneration NE CIC
Elaine Collins, Artist, Actor, Perfformiwr, Gwneuthurwr Theatr, Myfyriwr MA LIPA, gwneuthurwyr theatr Dadafest
Dan Edge, Actor, Model, Reslwr Proffesiynol, Is-gadeirydd Pwyllgor Aelodau B/byddar ac Anabl Equity
Tanya Raabe-Webber, Artist Anabl, Painter of People, Cyfarwyddwr PortraitsUntold a ArtStudio01-Artists Collective
Michelle Rolfe, Cynhyrchydd, BOP TheatreMorna McGeoch, Swyddog Datblygu, Theatr BOP Caroline Cardus, Artist Gweledol, Cynhyrchydd Creadigol
Samuel Brewer, Actor/Gwneuthurwr Theatr BA(Anrh) Myfyriwr Actio, Central School of Speech and Drama
Sarah Archdeacon – Cyfarwyddwr Artistig, Corali
Georgina Egan, Cyfarwyddwr Artistig, Cwmni Perfformio EGO
Corinne Robinson, Cyfarwyddwr Artistig, Cwmni Perfformio EGO Kacey De Groot, Rheolwr Datblygu, Cwmni Perfformio EGO
Richard Nutter, Cyfarwyddwr Gweithredol, DaDaFest
Aidan Moesby. Artist/Curadur
Dr Vole, canwr/cyfansoddwr caneuon/bardd llawrydd Ben Pettitt-Wade, Cyfarwyddwr Artistig, Hijinx
Alan Whitfield, Swyddog Celfyddydau Gweledol Cenedlaethol, Celfyddydau Anabledd Cymru
Sydney Thornbury, Prif Swyddog Gweithredol/Cyfarwyddwr Artistig, The Art House, Wakefield
Jen Garrick, Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu, The Art House, Wakefield Ellie Tait, Ffrind Beirniadol a Churadur
Samantha Renke, darlledwr ac ymgyrchydd dros hawliau anabledd
Y Fonesig Evelyn Glennie – Cerddor, Llywydd Help Musicians
Beth House, Cyfarwyddwr Datblygu/Prif Swyddog Gweithredol ar y Cyd, Cwmni Theatr Taking Flight
Charles Hazlewood, Arweinydd (Cerdd), Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Artistig Paraorchestra Stella Patrick, Ymgynghorydd Marchnata, Cwmni Theatr Taking Flight a Llawrydd
Louise Ralph, Rheolwr Cyffredinol, Cwmni Theatr Taking Flight
Olga Macrinici, gwneuthurwr theatr
Emily Garside, Cadeirydd Theatr Taking Flight Garrin Clarke, Rheolwr Llwyfan, Llawrydd
Katy Stephens, Actor/Rheolwr, Cwmni Perfformio EGO
Clare-Louise English, Cyfarwyddwr Cyd-Artistig, Theatr Hot Coals Jo Sargeant, Cyfarwyddwr Cyd-Artistig, Theatr Hot Coals
Jamie Hale, awdur ac ymarferydd theatr llawrydd, artist ensemble, Cwmni Theatr Graeae

--- 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Andrew Miller

andrew.millerACSC@gmail.com

@AndrewM_Arts

 

#WeShallNotBeRemoved

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor