DATGANIAD I’R WASG: Gŵyl Undod Hijinx 2017

Cyhoeddi rhaglen o berfformiadau rhyngwladol ar gyfer Gŵyl Undod Hijinx 2017

Gyda 50 diwrnod i fynd, mae Hijinx yn rhestru’r perfformwyr anabl fydd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni, 28 Mehefin - 2 Gorffennaf 2017.

Bydd perfformiadau syrcas, theatr, dawns a cherddoriaeth ysblennydd yn llenwi Castell Caernarfon, Doc Fictoria, Sgwâr y Dref a Chanolfan Gelfyddydau Galeri ar gyfer Gŵyl Undod Hijinx eleni, sy'n dathlu’r goreuon o bedwar ban byd ym myd y celfyddydau cynhwysol a’r celfyddydau i bobl ag anabledd. Heddiw, cyhoeddwyd uchafbwyntiau’r rhaglen gan Hijinx, y cwmni sy’n creu theatr gynhwysol a threfnwyr yr Ŵyl:

UCHAFBWYNTIAU’R ŴYL

Mae uchafbwyntiau rhaglen 2017 yn cynnwys penwythnos o berfformiadau rhad am ddim yn, ac o amgylch Galeri (Sadwrn 1 Gorffennaf) ac ar Y Maes (Sul 2 Gorffennaf) yng nghanol tref Caernarfon. Bydd rhannau o'r dref yn cael eu trawsnewid yn fannau perfformio trawiadol, gyda lleoliadau mwy sbonc i fyny ar Y Promenâd ac yn siop lyfrau Palas Print.

Prif atyniad y penwythnos fydd artistiaid mentrus syrcas Cirque Inextremiste o Ffrainc gyda’u sioe gydbwyso syfrdanol ar Y Promenâd. Mewn mannau eraill yn y dref, yn ymuno â nhw bydd chwmni theatr Blaumeier-Atelier o’r Almaen, Danza Mobile, cwmni dawns o Seville a sioeau theatr sbonc cwmni Hijinx ei hun - 'The Pods', i enwi ond rhai perfformwyr. Bydd Cwmni Theatr Taking Flight, arloeswyr theatr hygyrch i blant, yn dod â naws forwrol i ddrama Shakespeare ‘The Tempest’ gaiff ei pherfformio o gwmpas Doc Fictoria.

Mae'r Ŵyl hefyd yn cynnig rhaglen o berfformiadau tocyn yn Galeri o 28 Mehefin - 1 Gorffennaf, fydd yn cynnwys: anffawd gerddorol dystopaidd, cynhyrchiad gan Hijinx a Theatr Clwyd; theatr gorfforol amrwd ac afreolus gan Theater Stap, cwmni o Wlad Belg; a dwy ddawns fflamenco drawiadol gan gwmni Danza Mobile o Seville.

CYDWEITHREDIAD RHWNG HIJINX A FRANTIC ASSEMBLY

Uchafbwynt y digwyddiad pum niwrnod fydd y sioe theatr gorfforol, Harder, Better, Faster, Stronger, gaiff ei chynhyrchu gan Hijinx ar y cyd â Frantic Assembly (perfformiadau ar 30 Mehefin a 1 Gorffennaf yn Galeri). Frantic Assembly yw Cyfarwyddwyr Symud enwog y sioe The Curious Incident of the Dog in the Night-Time ddaeth yn ysgubol o lwyddiannus ar Broadway a'r West End. Mae’r perfformiad sy’n 20 munud o hyd yn rhoi llwyfan i gast o 20 o actorion anabl a rhai nad ydynt yn anabl, a dyma fydd penllanw cyfnod o hyfforddiant preswyl pythefnos o hyd dan diwtoriaeth Frantic Assembly.

MANYLION AM ŴYL UNDOD HIJINX

Mae pob un o'r cwmnïau fydd yn perfformio yng Ngŵyl Undod Hijinx yn cynnwys artistiaid sydd ag anableddau corfforol neu anableddau dysgu. Crëwyd yr Ŵyl gan Hijinx, y cwmni theatr Cymreig, er mwyn rhoi llwyfan proffil uchel i’r gwaith trawiadol sy’n cael ei wneud gan artistiaid anabl a phobl nad ydynt yn anabl wrth iddyn nhw weithio gyda'i gilydd fel cydraddolion.

Trwy raglen ansawdd uchel o gelfyddydau perfformio, mae'r Ŵyl yn hybu delweddau cadarnhaol o anabledd a chynhwysiant cymdeithasol ymhlith cynulleidfaoedd. Ers ei chreu yng Nghaerdydd yn 2008, mae’r Ŵyl wedi tyfu i ddenu dros 20,000 o ymwelwyr y tro, a hynny o bob cwr o Gymru, y DU ac Ewrop.

Bydd 15 o actorion ag anableddau dysgu o bob rhan o Ogledd Cymru, sy'n cael eu hyfforddi gan Hijinx yn ei academi ym Mhrestatyn, yn ganolbwynt i nifer o berfformiadau’r Ŵyl. Bydd cyd-actorion o Academi Hijinx o Dde a Gorllewin Cymru yn ymuno â nhw i ddathlu cynhwysiant – digwyddiad a gynhelir eleni yng Nghaernarfon, a hynny am y tro cyntaf.

Dyma ddywedodd Ben Pettitt-Wade, Cyfarwyddwr Artistig Hijinx: "Rydym wrth ein bodd ein bod yn mynd â’r Ŵyl i Gaernarfon Haf eleni. Mae’r ymateb hynod gadarnhaol gafwyd i’r Ŵyl gan y cyhoedd, grwpiau cymunedol lleol ac ysgolion yng Nghaerdydd dros y naw mlynedd diwethaf wedi bod yn ysbrydoliaeth ac yn gatalydd ar gyfer ei symud i’r Gogledd. Allwn ni ddim aros i gyflwyno gwaith perfformwyr anabl cwbl ragorol i gynulleidfaoedd yng Ngogledd Cymru, ac yn anad dim, er mwyn ysgogi meddwl a thrafodaeth am allu a photensial pobl sy'n byw gydag anabledd. "

LLEOLIAD PARTNER

Galeri, sef y ganolfan berfformio a'r celfyddydau gweledol yng nghanol Doc Fictoria, yw lleoliad partner swyddogol yr Ŵyl.

Dywedodd, Mari Emlyn, Cyfarwyddwr Artistig Galeri: “Mae Galeri wrth ei fodd yn croesawu Gŵyl Unity, un o wyliau cynhwysol mwyaf Ewrop a’r unig un o’i fath yng Nghymru i Gaernarfon! Dyma gyfle gwych i hyrwyddo delweddau positif o anableddau gan annog cynhwysedd o fewn y celfyddydau gan ddod â gwaith rhyngwladol arloesol celfyddydol i Galeri ac i strydoedd y dref!

DIWRNOD I YSGOLION

Bydd y Diwrnod i Ysgolion - digwyddiad hynod boblogaidd - yn dychwelyd i Ŵyl Undod Hijinx eleni ar ddydd Gwener, 30 Mehefin. Caiff 500 o ddisgyblion o Gyfnodau Allweddol 2 a 3 y cyfle i fwynhau diwrnod llawn dop o theatr a dawns gynhwysol oddi mewn i furiau Castell Caernarfon. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod â grŵp ysgol, cysylltwch â Hijinx ar 02920 300 331 am fwy o wybodaeth.

ARIANWYR

Diolch i arian gan Uned Digwyddiadau Mawr Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cadw, Cyngor Tref Caernarfon a Gwyn a Mary Owen, mae Gŵyl Undod yn gallu adleoli i Ogledd Cymru, a hynny am y tro cyntaf. Mae'r lleoliad newydd hwn yn cynnig cyfleoedd i ddod ag ethos cynhwysol Hijinx i gynulleidfaoedd newydd, cymunedau ysgol a chydweithwyr artistig yng Ngogledd Orllewin a Gogledd Cymru ac yng Ngogledd Lloegr.

Manylion Pellach

I gael diweddariadau yn y dyfodol ar raglen Gŵyl Undod Hijinx 2017, ewch i’n gwefan digwyddiadau yn hijinxunity.org.uk, dilynwch @HijinxTheatre ar Twitter neu ar www.facebook.com/hijinxtheatre.

[DIWEDD]

2017 PROGRAMME LISTINGS

Weds 28 June

13.00
Hijinx & Theatr Clwyd
BoHo
Galeri
£10 (£7.50)

19.00
Hijinx
Soup
Galeri
Free

20.00
Hijinx & Theatr Clwyd
BoHo
Galeri
£10 (£7.50)

 

Thurs 29 June

18.00
Ghost Buskers
Community pop band
Galeri
Free

19.00
Dawns i bawb
Community Dance Gala
Galeri
£6

 

Fri 30 June

10.00 – 14.00
Various performers
Unity @ Y Castell
Castell Caernarfon
Free (usual Castell entry fees apply)

18.00
Cirque Inextremiste
Extrêmités
The Promenade, Caernarfon
Free

19.00
Hijinx & Frantic Assembly
Harder, Better, Faster, Stronger
Galeri
Free

20.00
Theater Stap
To Belong
Galeri
£10 (£7.50) age guide 16+

 

Sat 1 July

11.00
TwoCan Theatre
TwoCan Toucan
Palas Print bookshop
Free

12.00
Taking Flight Theatre Company
The Tempest
Victoria Dock, Caernarfon
Free

14.00-18.00
Various acts
Unity @ Galeri
In and around Galeri
Free

14.00
TwoCan Theatre
TwoCan Toucan
Palas Print bookshop
Free

16.00
TwoCan Theatre
TwoCan Toucan
Palas Print bookshop
Free

18.00
Cirque Inextremiste
Extrêmités
The Promenade, Caernarfon
Free

19.00
Hijinx & Frantic Assembly
Harder, Better, Faster, Stronger
Galeri
Free

20.00
Danza Mobile
Bailo…Luego Existo / El Espejo
Galeri
£10 (£7.50)

21.30
Vaguely Artistic / Sound Express
Festival Party
Market Hall
Free

Sun 2 July

13.00 – 16.00
Various Acts
Unity @ Y Maes
Y Maes (Castle Square), Caernarfon
Free

13.30
TwoCan Theatre
TwoCan Toucan
Palas Print bookshop
Free

14.00
Taking Flight Theatre Company
The Tempest
Victoria Dock, Caernarfon
Free

15.30
TwoCan Theatre
TwoCan Toucan
Palas Print bookshop
Free

16.00
Cirque Inextremiste
Extrêmités
The Promenade, Caernarfon
Free


Ticket for performances at Galeri are available at:

www.galericaernarfon.com
01286 685222

Newyddion Diweddaraf
‘Meet Fred’, y Sioe arobryn ac enillydd gwobrau lu, yn dychwelyd i Gaerdydd

Cyfle prin i weld ‘Meet Fred’, sioe pum seren Hijinx, yn y DU - 26 - 28 Medi 2019.

Darllen rhagor
Tair gwobr i gwmni theatr arloesol Cymraeg

Enillodd y cwmni theatr arweiniol, Hijinx, dair gwobr ar ddydd Iau 21 Mawrth, wrth ddod â thymor 2018-19 llwyddiannus iawn i ben.

Darllen rhagor
Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm.

Darllen rhagor