Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

Dilynwch friwsion bara Hansel i Ganolfan Mileniwm Cymru!

6ed Rhagfyr 7yh, 7fed Rhagfyr 7yh (sain-ddisgrifiad) ac 8fed Rhagfyr 3yh a 7yh

Y Nadolig hwn, ymunwch ag Odyssey, grŵp theatr gymunedol Hijinx, wrth iddyn nhw ddilyn Hansel a Gedeon ar eu hantur trwy Goedwig Grimm. Bydd y sioe yn cael ei dangos yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru rhwng 6ed - 8fed Rhagfyr am 7yh a’r 8fed o Ragfyr am 3yp, gyda dehongliad BSL ym mhob perfformiad a Sain-ddisgrifiad ar 7fed Rhagfyr.

Hansel, Gedeon and the Grimms’ Wood
Ysgrifennwyd Hansel, Gedeon and the Grimms' Wood gan Llinos Mai, ac mae’r sioe yn cynnwys cast mawr o berfformwyr anabl a rhai nad ydynt yn anabl o Odyssey, disgyblion o Ysgol Uwchradd Woodlands, a cherddoriaeth wreiddiol, gyniweiriol gan David Roche, cyfansoddwr preswyl.

Dyma'r drydedd flwyddyn i Odyssey Hijinx weithio mewn partneriaeth â Tŷ Cerdd er mwyn hwyluso cyfle i gyfansoddwr ennill profiad gwerthfawr ym maes creu sgôr theatrig, ond dyma’r cyntaf i'w ariannu trwy eu rhaglen CoDI.

Yn ogystal â'r pedwar perfformiad cyffrous, cynhelir arddangosfa hefyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o 3ydd Rhagfyr hyd 7fed Ionawr, lle gall ymwelwyr archwilio Coedwig ddirgel y Grimmiaid ymhellach, ond byddwch yn ofalus rhag i chi fynd ar goll! Bydd yr arddangosfa yn rhoi sylw i’r broses o ddylunio pypedau – gwaith gan fyfyrwyr sydd ar gwrs gradd ‘Y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig’ ym Mhrifysgol De Cymru.

At hyn, mae gyda ni un pleser bach arall ar eich cyfer - cyrhaeddwch yn gynnar cyn pob sioe a chewch eich croesawu gan Telemachus, grŵp theatr gymunedol Hijinx i bobl anabl a rhai heb anabledd rhwng 16 a 24 oed.

Manylion am Odyssey Hijinx
Mae Hijinx Odyssey yn grŵp cymunedol cynhwysol ar gyfer oedolion sy'n rhannu brwdfrydedd dros berfformio, ac mae’n un agwedd yn unig o’r gwaith Cyfranogi a wneir gan gwmni theatr Cymreig Hijinx. Swyngyfaredd Odyssey, a'r hyn sy'n ei wneud yn ddarganfyddiad prin, yw ei fod yn dod â phobl ag anableddau a rhai heb anableddau o gefndiroedd gwahanol iawn at ei gilydd i archwilio, chwarae a chyd-gerdded i mewn i fyd hud a lledrith.

Mae Nia Ramage, aelod hir sefydlog o’r grŵp, yn disgrifio Odyssey fel "fel cael teulu estynedig,"; mae'n mynd yn ei blaen i ddweud, "Mae rhyw synnwyr anhygoel o undod rhwng holl aelodau Odyssey yn ogystal â staff a gwirfoddolwyr Hijinx, ac rydym yn ymfalchïo ein bod yn cydweithio fel tîm bob amser. Rydym yn helpu’n gilydd yn barhaus, p’un ai yn ystod ein sesiynau nos Lun, yn yr ymarferion ar benwythnosau neu yn ystod ein perfformiadau go iawn. "

Sicrhau bod Hansel, Gedeon and the Grimms’Wood yn bosib
Gwnaed y cynhyrchiad hwn yn bosibl gan arian refeniw oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, gyda chefnogaeth Cynllun Prosiectau Diwylliannol Cyngor Caerdydd a chan aelodau'r grŵp sydd wedi dod at ei gilydd dros y flwyddyn ddiwethaf i godi arian tuag at lwyfannu sioe Nadolig yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru.

Bwcio
Cynhelir perfformiadau o Hansel, Gedeon and the Grimms’ Wood yn Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru o 6ed - 8fed Rhagfyr am 7yh a hefyd 8fed Rhagfyr am 3yp, gyda dehongliad BSL ym mhob perfformiad a Sain-ddisgrifiad ar 7fed Rhagfyr. Pris y tocynnau yw: £9 i oedolion a £6 i bobl dan 16 oed ac maent ar gael i'w harchebu'n bersonol o swyddfa docynnau Canolfan Mileniwm Cymru, dros y ffôn ar 029 20 636464, neu ar-lein yn https://www.wmc.org.uk/ên / whats-on / 2018 / hansel-gedeon-and-the-grimms-wood /

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor