‘Meet Fred’, y Sioe arobryn ac enillydd gwobrau lu, yn dychwelyd i Gaerdydd

Mae cwmni theatr Hijinx, sydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd, yn dathlu dychweliad adref ei gynhyrchiad clodwiw Meet Fred ym mis Medi eleni. Y sioe hon, sy'n cynnwys cast o berfformwyr ag anableddau dysgu neu heb yr anableddau hynny a/neu awtistiaeth yw'r sioe gynhwysol a deithiodd fwyaf ar led ac ar draws y byd. Hyd yma cafodd ei pherfformio ar 3 cyfandir, 17 o wledydd, 109 o ddinasoedd i dros 20,000 o bobl, ac mae wedi ei chyfieithu i 10 iaith, gan gynnwys Tsieinëeg, Mandarin, iaith Corea a Ffinneg. Bydd yn dychwelyd i Theatr Sherman Caerdydd am dair noson yr Hydref hwn, cyn dychwelyd unwaith eto i deithio ar draws y byd.

Cyflwynodd Hijinx, ar y cyd â Blind Summit, Meet Fred am y tro cyntaf mewn cyfres o berfformiadau llawn hyd yr ymylon yng Ngŵyl Ymylol Caeredin yn 2016. Oherwydd ei sgript finiog, y pyped cegog, gwirion a’i ensemble gwych, cafodd y sioe ei dyfarnu’n enillydd y wobr am yr ‘Ensemble Gorau’ yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017 , ac yn ddiweddar enillodd cwmni Hijinx wobr glodfawr ‘The Stage 'International' 2019’ am ei waith ar draws y byd.

Y Sioe

Pyped brethyn dwy droedfedd o daldra yw Fred sydd eisiau dim byd mwy na bod yn rhan o'r byd go iawn: cael swydd, cwrdd â merch a setlo i lawr. Ond pan yw’n wynebu’r bygythiad o golli ei LBP (Lwfans Byw Pypedwaith), mae bywyd Fred yn dechrau ffrwcsio’n lân ac yntau wedyn yn colli pob rheolaeth. D.S. Yn cynnwys iaith gref a noethni gan byped.

Mae Meet Fred yn cymryd golwg amserol ar sut brofiad yw bod dan anfantais yn ein cymdeithas ni heddiw. Mae'r sioe, sy’n dilyn rhywun ar y cyrion sy'n ceisio gwneud ei farc mewn byd lle mae angen llawer o help arno, yn taflu goleuni ar sut y gall mynd ar ddêt neu ddod o hyd i swydd greu llu o broblemau.

Mae cast Meet Fred yn cynnwys dau actor sydd â Syndrom Asperger ac un sydd â syndrom Down. Mae pob un o'r tri yn hyfforddi ym maes sgiliau perfformio yn Academïau Hijinx, ac mae pump o’r Academïau hyn wedi’u lleoli ar draws Cymru.

Y Tîm
Dywedodd Ben Pettit-Wade, Cyfarwyddwr Artistig yn Hijinx: “Mae mynd â Meet Fred ar daith ar draws y byd dros y tair blynedd diwethaf wedi bod yn gam anhygoel i Hijinx. Mae wedi bod yn fraint gweld cynulleidfaoedd ym mhob cwr o’r byd yn ymateb i Fred ac yn ymdeimlo â'i stori, sy’n hollol ddigri ac yn gwbl gyffredin, a hynny i gyd ar yr un pryd.”

Dywedodd Lindsay Foster, Actor gyda Hijinx sydd â Syndrom Asperger ac sydd wedi bod ar daith gyda Meet Fred ers ei sefydlu: “Mae gweithio ar Meet Fred wedi bod yn hwyl enfawr. Pan fyddwch chi'n gweithio'n ddigon hir, mae rhywun yn anghofio mai pyped yw Fred. Mae e'n actor sydd bron bob amser yn bleser gweithio gydag e.”

Dywedodd Julia Barry, Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr y Sherman: “Yn dilyn llwyddiant Into the Light, sioe roeddem ni’n bartneriaid prosiect iddi, rydym yn edrych ymlaen at groesawu Hijinx, y cwmni gwych o Gaerdydd, yn ôl i Theatr y Sherman. Mae Hijinx yn arloeswyr ym maes amrywiaeth, cynhwysiant a chreu gwaith rhagorol, elfennau sydd i gyd o bwys enfawr i'r Sherman.”

Y Cynhyrchiad
Cyflwynir Meet Fred drwy gefnogaeth hael Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydliad Esmée Fairbairn Foundation a sefydliad The Rayne Foundation.

Bwcio
Mae tocynnau ar werth nawr o Swyddfa Docynnau Theatr y Sherman ar 02920 646900 neu drwy https://www.shermantheatre.co.uk.

Mae Meet Fred yn brofiad pleserus i gynulleidfaoedd 14 oed a throsodd.

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor