Hijinx yn cyhoeddi Prif Swyddog Gweithredol newydd

Hijinx yn cyhoeddi Prif Swyddog Gweithredol newydd

Mae Hijinx, cwmni theatr gynhwysol sydd â’i bencadlys yng Nghaerdydd, wedi cyhoeddi enw ei Brif Swyddog Gweithredol newydd heddiw. O fis Hydref, Sarah Horner, sydd ar hyn o bryd yn Bennaeth Marchnata a Chyfathrebu gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, fydd wrth y llyw yn Hijinx.

Yn ystod ei 12 mlynedd gyda Cherddorfa Genedlaethol a Chorws Cymreig y BBC, mae Sarah wedi bod yn ddylanwadol yn y gwaith o feithrin datblygiad cynulleidfaoedd a gweithgareddau ymgysylltu, gan gynyddu ymwybyddiaeth o waith y gerddorfa yng Nghymru ac yn rhyngwladol; ac ymhlith hyn oll trefnwyd prosiectau uchelgeisiol oedd yn gysylltiedig â theithiau yn Ne America, Tsieina ac Ewrop. Yn fwyaf diweddar mae hi wedi arwain rhaglen o weithgaredd i ddathlu pen-blwydd y gerddorfa yn 90 oed, ac wedi dod â llwyfannau newydd arloesol i'w gwaith, gan gynnwys cyflwyno cyngherddau wedi'u ffrydio'n fyw a phrofiadau Rhithwir.

Meddai Sarah: “Rwy’ wrth fy modd ‘mod i’n ymuno â Hijinx, a hynny ar adeg mor golynnol a chyffrous. Rwy’ wedi bod yn edmygydd o raglen waith hynod, feiddgar a deinamig Hijinx ers amser maith ac rwy’n teimlo ei bod hi’n fraint cael y cyfle i gefnogi’r cwmni ar gychwyn ei bennod nesaf.

“Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r actorion, y staff a’r ymddiriedolwyr ar ddyfodol uchelgeisiol.”

Yn dilyn blwyddyn lwyddiannus, pryd yr enillwyd sawl gwobr, gan gynnwys Gwobr Ryngwladol The Stage, bydd Hijinx yn llwyfannu perfformiad cyntaf Mission Control, cydweithrediad ar raddfa fawr â National Theatre Wales, ym mis Tachwedd.

At hyn, mae'r cwmni, sy’n castio actorion ag anableddau dysgu a/neu actorion niwroamrywiol ym mhob un o’i gynyrchiadau, wedi mynd â’r sioe ysgubol lwyddiannus Meet Fred ar daith ar draws y byd am y tair blynedd diwethaf, ac wedi perfformio Into The Light, sy’n gyd-gynhyrchiad theatr gorfforol gynhwysol, ryngwladol gyda Frantic Assembly, am y tro cyntaf ym mis Chwefror.

Dywedodd Cadeirydd Hijinx, Mike Clark: “Ar ôl chwe blynedd anhygoel o dwf dan arweiniad Clare Williams, ein Prif Swyddog Gweithredol sy’n ymadael, rydym yn awyddus i barhau i gynyddu ein presenoldeb yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a thu hwnt.

“Rydym ni wedi mwynhau llwyddiant ysgubol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf a hoffem ddiolch i Clare am y rôl drawsnewidiol y mae hi wedi’i chwarae yn ein llwyddiannau diweddar. Mae hi wedi bod yn arweinydd hynod ysbrydoledig ac arloesol ac rydym yn sicr y bydd hi’n parhau i wneud gwahaniaeth fel ymgynghorydd ar ei liwt ei hun.”

“Rydym ni’n credu mai Sarah yw’r person perffaith i arwain y cwmni wrth iddo gymryd ei gam nesaf cyffrous. Heb os, bydd Hijinx yn ffynnu gyda Sarah yn gweithio ochr yn ochr â’r Cyfarwyddwr Artistig Ben Pettitt-Wade, wrth i’r cwmni barhau i gynhyrchu celfyddyd ragorol gydag actorion ag anableddau dysgu a/neu actorion awtistig, ar y llwyfan, ar y sgrin, mewn busnesau, mewn cymunedau ledled Cymru, ac yn rhyngwladol.”

Mae Hijinx yn rhan o bortffolio Cyngor Celfyddydau Cymru a ariennir gan refeniw.

 

Newyddion Diweddaraf
Hijinx yn Cyflwyno ei Ŵyl Ar-lein Gyntaf

Heddiw, rydyn ni wedi lansio ei ŵyl ar-lein gyntaf, sef Hijinx Online/ Ar-lein [24 Ebrill – 22 Mai] – gŵyl theatr a ffilm rhad ac am ddim.

Darllen rhagor
Diweddariad gan Hijinx

Wedi i ni atal ein gweithgareddau nos Lun diwethaf, rydym wedi treulio’r rhai diwrnodau diwethaf yn derbyn na fyddwn yn gweld ein hactorion, cyfranogwyr a’n tîm o weithwyr llawrydd a chraidd gwych pob wythnos. Mae wedi bod yn dipyn o newid byd, ond y penderfyniad cywir i gadw pawb yn saff ac yn iach. 

Darllen rhagor
Diweddariad COVID-19

Iechyd, diogelwch a lles ein staff a’n cyfranogwyr yw ein prif flaenoriaeth ar bob amser, ac yn sgil y canllawiau diweddaraf gan y llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau ein holl weithgareddau.

Darllen rhagor